VYACHA | summer terrace 25 sq.m, Markovshchina 2009